English Montessori School

logo

+48 603 425 204

contact@englishmontessorischool.pl

10 J. Gallusa Street

40-594 Katowice POLAND

07:30 - 17:00

Monday to Friday

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Kwestionariusz rekrutacyjny do liceum

1. Dane kandydata

2. Dane rodziców (opiekunów prawnych) kandydata

3. Informacje dodatkowe

Wybór drugiego języka obowiązkowego

Wybór zajęć nieobowiązkowych

Po I klasie chciałbym wybrać profil:

Jakie są twoje mocne strony (osobowość, umiejętności, osiągnięcia pozaszkolne)?

Co uważasz za swój największy sukces do tej pory?

Jakie są Twoje słabe strony twojej osobowości nad którymi chciałbyś pracować?

Czy masz z swoiste trudności, opinie o dysfunkcjach. Jeżeli tak, to jakie?

Czy w poprzednich latach korzystałeś z opieki psychologa.

Czy masz sprecyzowane plany co do Twojej przyszłości po zakończeniu nauki w liceum?

Z jakimi kompetencjami i umiejętnościami Twoim zdaniem powinieneś opuścić liceum po zakończeniu nauki?

Jakich działań, propozycji oczekujesz od szkoły dla Twojego rozwoju?

Jakie motywy kierowały Tobą przy wyborze naszego Liceum?

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, uprzejmie informujemy co następuje:

Administratorem Pani/Pana danych jest English Montessori School sp. z o.o. ul. J.Gallusa 10/8, 40-594 Katowice. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: szkola@anglojezyczne.com telefonicznie pod numerem +48 603 425 204 lub pisemnie na wskazany powyżej adres.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zawartych z Panią/Panem umów,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na English Montessori School sp. z o.o. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów z zakresu rachunkowości i podatków oraz ustawy prawo oświatowe,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu English Montessori School sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przez roszczeniami,

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, tj.:

 • Kuratorium oświaty w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach
 • podmiotom świadczącym na rzecz English Montessori School sp. z o.o. usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy takie jak np. nauczyciele szkolni, nauczyciele zajęć dodatkowych, trenerzy,
 • operatorom pocztowym i/lub kurierom,
 • bankom w zakresie realizacji płatności a także podmiotom do tego upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w okresie realizacji/trwania zawieranych umów, a także w okresie po ich zakończeniu przez czas i w zakresie wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez English Montessori School sp. z o.o. danych osobowych:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Dodatkowe ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. 4 pkt 21 Rozporządzenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy tego Rozporządzenia.

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji umowy. Konsekwencją nie podania danych osobowych wymaganych przez English Montessori School sp. z o.o. będzie brak możliwości rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do szkoły.

Zapewniamy jednocześnie, iż English Montessori School sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Recent Comments
  Categories
  Twitter
  Please fill all required widget settings!