English Montessori School

logo

+48 603 425 204

contact@englishmontessorischool.pl

10 J. Gallusa Street

40-594 Katowice POLAND

07:30 - 17:00

Monday to Friday

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Edukacja domowa

Edukacja Domowa w pigułce 

Edukację domową można rozpocząć w każdym momencie. Nie ma konieczności czekania do kolejnego roku szkolnego, by zapisać dziecko na nauczanie domowe.

Gdy decyzja już została podjęta należy:

 1. PORADNIA – Zapisać dziecko na badanie pod kątem edukacji domowej w rejonowej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tylko publiczna poradnia może taką wiążącą opinię wydać. Uwaga!!! Obecnie – ze względu na COVID-19 do końca sierpnia 2020 r. nie ma konieczności posiadania tej opinii.

Bez COVID-u powinna być to poradnia znajdującej się najbliżej szkoły, do której dziecko uczęszcza stacjonarnie lub znajdująca się najbliżej miejsca zamieszkania, jeżeli dziecko nie uczęszczało jeszcze do szkoły.

 1. WNIOSEK – Złożyć wniosek do Dyrektora wybranej szkoły o wydanie decyzji o przyjęciu dziecka w edukacje domową w tej szkole + dołączyć komplet wymaganych przez szkołę dokumentów.
 2. DECYZJA SZKOŁY – Gdy Dyrektor wybranej szkoły wyda pozytywną decyzje – jeśli dziecko uczęszczało wcześniej do szkoły – należy poinformować szkołę o zapisaniu dziecka do inne placówki w tryb edukacji domowej.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo poniżej. Zapraszamy!

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko uczy się w domu z pomocą rodzica lub innych osób. Mimo nauczania domowego, dziecko jest zapisane do szkoły na terenie swojego województwa. Otrzymuje legitymację szkolną i jeśli jest taka możliwość, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko ma obowiązek przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego.

Na przestrzeni ostatnich lat coraz więcej Rodzin i uczniów decyduje się na realizację obowiązku nauki w ramach edukacji domowej. Edukacja domowa to coś więcej niż realizacja podstawy programowej we własnym domu, to styl życia. Rodziny homeschoolerskie kładą nacisk na innego rzeczy niż zdobycie twardej wiedzy. Najistotniejsze dla nich jest rozpoznanie talentów i pasji dzieci, budowanie więzi, wykształcanie kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, przekonanie, że uczymy się całe życie.

Domowi edukatorzy czerpią inspiracje z różnych metod: z pedagogiki Montessori, unschoolingu, worldschoolingu, metody Charlotte Manson, edukacji leśnej itd. Często też decydują się na organizację z innymi rodzinami, grup przedmiotowych wspierających dziecko lub korzystają z platform edukacyjnych by pomóc dzieciom w nauce.

Oferta – zerówka

Oferujemy dla Przedszkola – zerówka:

 1. objęcie dziecka rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 2. po przeprowadzonej, podczas spotkania z dzieckiem, diagnozie gotowości szkolnej, wystawienie dokumentu gotowości lub braku gotowości szkolnej dziecka.

Oferta – szkoła

Oferujemy dla klas 1-3:

 1. możliwość uczestnictwa, jeśli zbierze się grupy chętnych dzieci, w pięciu Wielkich Opowieści Montessori:
 • I Wielka Lekcja „Powstanie wszechświata”
 • II Wielka Lekcja  „Powstanie życia na Ziemi”
 • III Wielka Lekcja „Nadejście człowieka”
 • IV Wielka Lekcja „Historia pisma”
 • V Wielka Lekcja – „Historia Liczb”
 1. możliwość udziału rodziców w organizowanych przez nas warsztatach – jeśli zbierze się grupa
 2. udział dziecka w egzaminach klasyfikacyjnych w uzgodnionych ze szkoła terminach w trakcie roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów – bezpłatny,
 3. bezpłatne wypożyczenie podręczników na rok szkolny,
 4. możliwość udziału w uzgodnionych ze szkołą zajęciach dodatkowych (basen, szachy itp.) jeśli będzie miejsce w grupie i prowadzący zajęcia wyrazi na to zgodę – dodatkowo płatne
 5. możliwość objęcia dziecka opieką psychologa lub logopedy lub zajęciami gimnastyki korekcyjnej – dodatkowo płatne

 

Oferujemy dla klas 4-6:

 1. wszystko to co dla klas 1-3 ,
 2. dodatkowo – możliwość godzinnych spotkań co 2 mc (lub 6 tyg.) z nauczycielem danego przedmiotu, który oferuje wsparcie dziecku w trudnych dla niego zagadnieniach (konsultacje indywidualnie lub w grupie z innymi dziećmi – do uzgodnienia) – dodatkowo płatne

Kwestie prawnie

Dzieci uczące się w edukacji domowej są zapisane do konkretnej szkoły w swoim województwie, jednak naukę pobierają poza szkołą. Szkoła w tej sytuacji, pełni jedynie nadzór nad realizacją podstawy programowej przez ucznia. Nadzór ten przybiera formę rocznych lub semestralnych egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych w naszej szkole. Szkoła wydaje również uczniowi legitymacje szkolną, a po zdanym egzaminie kartę rowerową i świadectwo szkolne.

Egzamin

Egzamin jest przede wszystkim możliwością osobistego spotkania nauczyciela i ucznia i  rozmową w miłej, ciepłej atmosferze. Zadaniem nauczyciele jest stworzenie przestrzeni, żeby  uczeń podzielił się zdobytą wiedzą. Prosimy naszych uczniów o przywiezienie ze sobą przygotowanych materiałów, prezentacji, prac związanych ze zdawanym przedmiotem itp.

Wymagane treści programowe na egzamin nauczyciel określa na początku roku szkolnego. Treści te są także opracowane w podręcznikach do przedmiotu. Ocena wystawiana przez nauczyciela z egzaminu, w dużej mierze odzwierciedla stopień realizacji przez ucznia wymagań zawartych w podstawie programowej. W czasie egzaminacyjnego spotkania nauczyciele bardzo zwracają uwagę na to, co jest związane z rzeczywistym wysiłkiem ucznia, jego pracą. Tym, co jest dla nas, nie do zaakceptowania, są próby ściągania, oszukiwania i okazywania braku szacunku w czasie egzaminów.

Co do samej formy to egzamin składa się z części pisemnej, po której następuje część ustna. Rozmowa z nauczycielem trwa około 30 minut. Terminy egzaminu ustalają wspólnie Rodzice wraz ze szkołą mając na uwadze możliwości obu stron.

Bardzo nam zależy, aby presja egzaminów i załączonych materiałów, nie przysłoniła tego, co najważniejsze w uczeniu się w domu. Wspólnego wertowania książek, zwiedzania muzeów, organoleptycznego odkrywania praw rządzących światem podczas spaceru w lesie itp. Nie chodzi o to by ze wszystkiego mieć szóstki, chodzi o to by wykorzystać czas!. Pragniemy, aby w Państwa i dzieci świadomości, wymagania, podstawa programowa, były drogowskazem, który ma nakierować Was na obszary, którymi powinnyście się w danej klasie zajmować.

Podręczniki

Nasza szkoła oferuje możliwość wypożyczenia Uczniom podręczników. Podręczniki wypożyczane są na okres od września do końca roku szkolnego. W przypadku rezygnacji z nauki w Naszej Szkole (zmiany szkoły) uczeń zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

Zapisy/Rekrutacja

Aby zapisać dziecko do edukacji domowej w naszej szkole należy złożyć:

 • wniosek o wydanie przez Dyrektora zgody na objęcie przez naszą Szkołę opieką dziecko realizujące naukę poza zerówką lub szkołą,
 • komplet dokumentów rekrutacyjnych w Sekretariacie szkoły do dnia 31 sierpnia przed rozpoczęciem roku szkolnego, w którym Uczeń rozpoczyna naukę w trybie edukacji domowej. Zapisy po tym terminie możliwe będą po wcześniejszym kontakcie z Dyrektorem Szkoły (druki zamieszczone poniżej),
 • dołączyć oryginał opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie spełniania obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 • dołączyć świadectwo ukończenia klasy – jeśli dziecko uczęszczało wcześniej do szkoły

Dyrektor wyda decyzję do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożono wszystkie dokumenty.

Dyrektor cofnie zgodę (decyzję):

 • gdy bez akceptowalnego usprawiedliwienia dziecko nie przystąpi do rocznych egzaminów kwalifikacyjnych,
 • gdy dziecko nie zda rocznych egzaminów kwalifikacyjnych,
 • gdy dziecko lub Rodzina dziecka okazuje szkole i nauczycielowi brak szacunku.

Najnowsze komentarze
  Kategorie
  • Brak kategorii
  Twitter
  Please fill all required widget settings!